RISEBA Arhitektūras izglītība atzīta par atbilstošu ES direktīvas par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu prasībām

RISEBA iegūstamā arhitektūras izglītība, ko veido pilns cikls – bakalaura un profesionālā maģistra programmas, un pēc maģistrantūras piešķirtā profesionālā kvalifikācija, ir atzīta par atbilstošu Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2005. gada 7. septembra direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu prasībām, un tā tiks iekļauta direktīvas V pielikumā.

Arhitektu apmācība RISEBA atbilstoši direktīvai ietver piecus ar pusi gadus pilna laika studiju univer­sitātes līmeņa mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot universitātes līmeņa eksāmenu.

Arhitektu apmācībā tiek nodrošināts līdzsvars starp arhitek­tūras apmācības teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, un tā garantē sekojošu zināšanu, prasmju un kompe­tenču apguvi:

- spēja radīt arhitektoniskos projektus, kas atbilst gan estētiskajām, gan tehniskajām prasībām;

- atbilstošas zināšanas arhitektūras vēsturē un teorijā un ar to saistītajās mākslās, tehnoloģijās un humanitārajās zinātnēs;

- zināšanas tēlotājmākslā kā aspektā, kas ietekmē arhitek­tonisko projektu kvalitāti;

- atbilstošas zināšanas par pilsētprojektēšanu un pilsētplā­nošanu, kā arī plānošanas procesā vajadzīgās prasmes;

- izpratne par cilvēku un ēku savstarpējo saistību, kā arī par ēku un to apkārtējās vides saistību un par nepiecie­šamību saskaņot ēkas un telpu starp tām ar cilvēku vajadzībām un mērogiem;

- izpratne par arhitekta profesiju un arhitekta nozīmi sabiedrībā, jo īpaši, strādājot pie darba uzdevumiem, kuros tiek ņemti vērā sociālie faktori;

- izpratne par izpētes metodēm un kopsavilkuma sagata­vošanu attiecībā uz arhitektonisko projektu;

- izpratne par strukturālu projektēšanu un būvniecības un inženierijas problēmām, kas saistītas ar ēkas projektu;

- atbilstošas zināšanas par fizikālajām problēmām un tehnoloģijām un par ēku funkciju tā, lai varētu tās nodrošināt ar iekšējiem komforta apstākļiem un aizsar­dzību pret klimata ietekmi ilgtspējīgas attīstības kontek­stā;

- nepieciešamās projektēšanas prasmes, lai ievērotu ēkas lietotāju prasības tādu ierobežojumu ietvaros, kādus nosaka izmaksu faktori un būvniecības noteikumi;

- atbilstošas zināšanas par rūpniecības iestādēm, organizā­cijām, noteikumiem un procedūrām, kas saistītas ar projekta koncepciju īstenošanu ēkās un plānu integrē­šanu vispārējā plānošanā.