File
AUGSTSKOLAS RISEBA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2017./2018. STUDIJU GADAM.
 
AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA ARHITEKTŪRA
Reflektantu atlases kritēriji:
  • Vidējās vai vidējās profesionālās izglītības dokuments – atestāts par izglītības iegūšanu un sekmju izraksts;
  • CE rezultāti latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā*;
  • Specializētais iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā** (iestājpārbaudījums nav jākārto, ja apgūti Augstskolas RISEBA sagatavošanās kursi zīmēšanā un sekmīgi nokārtots to gala pārbaudījums);
  • Iestājpārbaudījums angļu valodā (iestājpārbaudījums jākārto, ja CE rezultāts angļu valodā ir zemāks par B1 līmeni (C līmeni). Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B1 (C līmeni) vai augstāku novērtējumu, iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu. Iestājeksāmenu grafiks uzņemšanai 2017./2018. studiju gadā.
  • pretendentam var tikt organizētas pārrunas un darbu portfolio skate (personības individualitāti, radošumu un darbaspēju atspoguļojoša, iepriekš paveikto darbu dokumentācija, jebkurā jomā un tehnikā (foto, kino, mūzika, deja, datorgrafika, multimediji, dizains, instalācijas utt.).

Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši Latvijas Republikā, reģistrēties pamatstudijām var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas. Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties kādā no vienotās uzņemšanas punktiem, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus, kā arī centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā - CE) sertifikātu oriģinālus.

Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas Republikas, reģistrēties pamatstudijām vai augstākā līmeņa studijām var elektroniski, izmantojot pieteikšanās portālu DreamApply: www.riseba.dreamapply.com.

* Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ir ieguvuši līdz 2004. gadam, centralizēto eksāmenu sertifikāti nav nepieciešami. Ja centralizētie eksāmeni nav nokārtoti, RISEBA papildus organizē iestājpārbaudījumus matemātikā un angļu valodā.
** Specializētais iestājpārbaudījums parasti notiek jūlijā. Precīzi eksāmenu datumi tiek publicēti RISEBA mājas lapā pēc uzņemšanas izsludināšanas.
 

NOLIKUMS par SPECIALIZĒTO IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Arhitektūra" reflektantiem.

SAGATAVOŠANAS KURSI ZĪMĒŠANĀ

Lai iedvesmotu un sagatavotu topošos arhitektus iestājpārbaudījumam, augstskola RISEBA piedāvā sagatavošanas kursus iestājeksāmenam zīmēšanā. Nodarbības vada Mg. art. lektors un mākslinieks Atis Kampars. Kursu laikā ir paredzēts apgūt ne tikai klasiskās zīmēšanas pamatus, bet arī radošo un katra personību atklājošu zīmēšanas stilu. Sagatavošanas kursi paredzēti arī citu radošo un vizuālo mākslu studiju programmu topošajiem studentiem. 
Informācija par sagatavošanas kursiem zīmēšanā 2017./ 2018. studiju gadā šeit. Kursu sākums 2018. gadā – 5. februārī.

...........................................................................................................................

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA ARHITEKTŪRA
Augstskolas RISEBA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Arhitektūra” studijām paredzēts uzņemt personas, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

  • akadēmiskais bakalaura vai profesionālais bakalaura grāds arhitektūrā vai šim grādam pielīdzināma izglītība;
  • nokārtots iestājpārbaudījums angļu valodā (iestājpārbaudījums nav jākārto, ja reflektants uzrāda derīgu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6.5) vai kādu citu starptautiski atzītu sertifikātu, kurš apliecina angļu valodas zināšanas prasmes, kā arī, ja iepriekšējās izglītības pamatvaloda bijusi angļu; ja nav attiecīga sertifikāta, jākārto RISEBA angļu valodas eksāmens;
  • veiktas pārrunas ar programmas direktora izveidotu pārbaudījuma komisiju.

Papildu nosacījumi:

  • personām, kurām akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds arhitektūrā, vai arhitekta profesionālā kvalifikācija ir iegūta programmās, kuru priekšmetu kopums atšķiras no RISEBA akadēmiskās bakalaura programmas „Arhitektūra” (attiecīgi arī no arhitekta profesijas standartā noteiktām prasmēm un MK noteikumos Nr. 194 noteiktajām zināšanām), pirms studiju uzsākšanas vai maģistra studiju programmas pirmā gada laikā ir papildus jāapgūst konkrētajai personai individuāli sagatavots izlīdzinošo studiju kursu modulis, kura apjomu nosaka konkrētā nepieciešamība un ir saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Ārvalstu pretendentu uzņemšana maģistra studiju programmā notiek LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.