File
AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA ARHITEKTŪRA
Reflektantu atlases kritēriji:
 • Vidējās vai vidējās profesionālās izglītības dokuments – atestāts par izglītības iegūšanu un sekmju izraksts;
 • CE rezultāti latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā*.
 • Specializētais iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā** (iestājpārbaudījums nav jākārto, ja apgūti Augstskolas RISEBA sagatavošanās kursi zīmēšanā un sekmīgi nokārtots to gala pārbaudījums). Iestājpārbaudījuma nolikums angļu valodā pieejams šeit. Iestājpārbaudījuma datumi 2018. gadā – 11. un 12. jūlijs.
 • Iestājpārbaudījums angļu valodā (iestājpārbaudījums jākārto, ja CE rezultāts angļu valodā ir zemāks par B1 līmeni (C līmeni). Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B1 (C līmeni) vai augstāku novērtējumu, iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu.
 • Pretendentam var tikt organizētas pārrunas un darbu portfolio skate (personības individualitāti, radošumu un darbaspēju atspoguļojoša, iepriekš paveikto darbu dokumentācija, jebkurā jomā un tehnikā (foto, kino, mūzika, deja, datorgrafika, multimediji, dizains, instalācijas utt.).

Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši Latvijas Republikā, reģistrēties pamatstudijām var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas. Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties kādā no vienotās uzņemšanas punktiem, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus, kā arī centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā - CE) sertifikātu oriģinālus.

Latvijas iedzīvotāji, kā arī reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas Republikas, reģistrēties pamatstudijām vai augstākā līmeņa studijām var elektroniski, izmantojot pieteikšanās portālu DreamApply.

* Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ir ieguvuši līdz 2004. gadam, centralizēto eksāmenu sertifikāti nav nepieciešami. Ja centralizētie eksāmeni nav nokārtoti, RISEBA papildus organizē iestājpārbaudījumus matemātikā un angļu valodā.
** Specializētais iestājpārbaudījums parasti notiek jūlijā. Precīzi eksāmenu datumi tiek publicēti RISEBA mājas lapā pēc uzņemšanas izsludināšanas.
 

SAGATAVOŠANAS KURSI ZĪMĒŠANĀ

Lai iedvesmotu un sagatavotu topošos arhitektus iestājpārbaudījumam, augstskola RISEBA piedāvā sagatavošanas kursus iestājeksāmenam zīmēšanā. Nodarbības vada Mg. art. lektors un mākslinieks Atis Kampars. Kursu laikā ir paredzēts apgūt ne tikai klasiskās zīmēšanas pamatus, bet arī radošo un katra personību atklājošu zīmēšanas stilu. Sagatavošanas kursi paredzēti arī citu radošo un vizuālo mākslu studiju programmu topošajiem studentiem. 
Informācija par sagatavošanas kursiem zīmēšanā 2017./ 2018. studiju gadā šeit. Kursu sākums 2018. gadā – 5. februārī.

...........................................................................................................................

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA ARHITEKTŪRA
Augstskolas RISEBA Profesionālā maģistra studiju programmā „Arhitektūra” paredzēts uzņemt personas ar akadēmiskā bakalaura vai profesionālā bakalaura grādu arhitektūrā vai šim grādam pielīdzināmu izglītību.

Reģistrējoties studijām, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • elektroniskais pieteikums (http://app.riseba.lv/lv.html) vai aizpildīts pieteikums klātienē RISEBA Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Meža ielā 3;
 • pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
 • iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
 • maksājuma uzdevums vai izdruka no internetbankas par pieteikuma reģistrācijas maksu 30.00 EUR;
 • ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, nepieciešama Akadēmiskā informācijas centra izsniegta izziņa;
 • 2 fotogrāfijas (3x4 cm);
 • CV;
 • ja nepieciešams, jākārto angļu valodas iestājpārbaudījums*;
 • pēc pieteikuma saņemšanas pretendents tiek aicināts uz pārrunām ar programmas direktoru un uzņemšanas komisiju (var notikt arī attālināti, piemēram, ar Skype starpniecību). Pirms pārrunām katram pretendentam jāiesūta (janis.dripe@riseba.lv):
  • motivācijas vēstule;
  • digitāls portfolio (pdf formātā vai kā saite uz interneta vietni);
  • maģistra darbam pieteiktā temata apraksts vienas A4 lapas apjomā.

Jautājumus, kas saistīti ar uzņemšanu var uzdot arī RISEBA Informācijas centros:

 • Meža iela 3, Rīga, LV-1048, + 371 26465351, riseba@riseba.lv, www.riseba.lv;
 • Durbes iela 4, Rīga LV- 1007, + 371 29349122, info@riseba.lv, www.architecture.riseba.lv.


Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B1 (C līmeni) vai augstāku novērtējumu, iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu. Iestājeksāmens angļu valodā paredzēts 10. janvārī plkst. 18.00, Meža ielā 3.

Papildus informācija:
Personām, kurām akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds arhitektūrā, vai arhitekta profesionālā kvalifikācija ir iegūta programmās, kuru priekšmetu kopums atšķiras no RISEBA akadēmiskās bakalaura programmas „Arhitektūra” (attiecīgi arī no arhitekta profesijas standartā noteiktām prasmēm un MK noteikumos Nr. 194 noteiktajām zināšanām), pirms studiju uzsākšanas vai maģistra studiju programmas pirmā gada laikā ir papildus jāapgūst individuāli sagatavots izlīdzinošo studiju kursu modulis, kura apjomu nosaka konkrētā nepieciešamība un ir saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.