File

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA "ARHITEKTŪRA"

Profesionālā maģistra studiju programma ARHITEKTŪRA 
ir veidota, balstoties uz Augstskolas RISEBA studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" pamatnostādnēm. Programmas galvenais mērķis ir nodrošināt Augstskolas RISEBA arhitektūras specialitātes studentiem pilnu apmācības ciklu atbilstoši Boloņas procesam, pēc studiju beigšanas ļaujot pilnvērtīgi iekļauties LR un ES profesionālajā darbu tirgū.

Programma nodrošina studentiem profesionālā maģistra līmeņa izglītību un augstākā līmeņa profesionālo sagatavotību arhitektūrā un pilsētplānošanā, arhitektūras teorijas jomā un nozares jaunākajās tehnoloģijās. Tā veidota, lai saglabātu un pilnveidotu LR intelektuālo potenciālu atbilstoši Latvijas dalības ES prioritātēm un pasaulē notiekošajiem globalizācijas procesiem. 

Līdz ar profesionālo maģistra grādu ARHITEKTŪRĀ absolventi iegūst arī arhitekta profesionālo kvalifikāciju ar iespēju pretendēt uz arhitekta sertifikātu LR pēc trīs gadu prakses un darba arhitekta profesijā.

Maģistra programma sastāv no sekojošiem galvenajiem studiju blokiem:

  • Nozares studijas arhitektūras un pilsētplānošanas jomā – padziļinātas arhitektūras apjomu projektēšanas studijas un pētniecība pasaules tendenču un ilgtspējības kontekstā, pilsētplānošana, ietverot starptautiskās tendences, urbāno antropoloģiju un ekonomiskos aspektus, transportu un mobilitāti, plānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju, mantojuma jēdzienu pilsētvides kopsakarā, ainavas un akvatektūras aspektus.
  • Uzņēmējdarbība, vadībzinības un tiesisko attiecību studijas, BIM studijas – uzņēmumu dibināšana un vadīšana, arhitektūras un plānošanas projektu vadības nacionālā un starptautiskā prakse, sociālais dialogs būves informācijas modelēšana, ilgtspējīgas projektēšanas pamati (BREEAM un LEED standarti ) un tiesiskā regulējuma pamati projektēšanā un būvniecībā.
  • Izvēles studijas nozares kontekstā – jaunrades un nekonvencionālie pētnieciskie aspekti, mākslu studijas, valodas u.c.
  • Prakse – iespējas maģistra studiju laikā praktizēties vadošajos Latvijas un ārvalstu arhitektūras birojos, valsts un pašvaldību institūcijās.

Studiju procesa kvalitatīvs nodrošinājums ir starptautisks un kvalificēts pasniedzēju kopums: Dr.sc.admin. Iveta Ludviga, Dr.art. Astra Spalvēna, Dr.arh. Greg McDonald, Prof. Andres Alver, Mg.arh. Bart Melort,  LZA Goda akadēmiķis, arhitekts Andris Kronbergs, Mg.arh. Dirk Jan Postel, Dr.arh. Ilze Paklone, Dr.iur. Jānis Rušenieks, Dr.geogr.c. Andis Kublačovs, Mg.ing. Hadley Barrett, Dr.arh. Jana Jākobsone, Dr.arch. Una Īle, Mg.arh. Egons Bērziņš, Mg.ing. Jānis Berķis, Mg.soc. Ivars Runģis un citi.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds ARHITEKTŪRĀ, arhitekta profesionālā kvalifikācija
Studiju programmas apjoms: 80 kredītpunkti (120 ECTS)
Studiju forma / ilgums: pilna laika klātiene / 2 gadi
Studiju valoda: angļu
Studiju sākums kārtējam studiju gadam: 2018. gada februāris.
Programma licencēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā. Informācija par programmu Augstskolas RISEBA mājaslapā.

Pilna laika studiju maksa: 6000 EUR gadā.
Pilna laika studiju maksa ar atlaidi (20%) Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem: 4800 EUR gadā. 
Atklājot profesionālo maģistra programmu ARHITEKTŪRA, pirmajā studiju gadā (2017. gadā) tiek piešķirta 720 EUR atlaide "Jauna programma" un papildus 720 EUR atlaide (pirmajam studiju gadam) Augstskolas RISEBA bakalaura studiju programmas ARHITEKTŪRA absolventiem. Plašāka informācija par studiju maksu, atlaidēm un studējošo kreditēšanu.

Lejuplādē informāciju par MA programmu šeit.

Augstskola RISEBA ieguvusi tiesības īstenot profesionālo maģistra studiju programmu “Arhitektūra” profesionālā maģistra grāda arhitektūrā un arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisijas sēdes 2016. gada 14. decembra lēmumu Nr.23-L (licences Nr. 04037-32).
...............................................................................................................................................................................................................

Kontakti un informācija:

  • Arhitektūras programmas direktors Jānis Dripe, tālr.: +371 28625222, e-pasts: janis.dripe@riseba.lv.
  • Arhitektūras programmas direktora vietniece Dina Suhanova, tālr: +371 22306818, e-pasts: dina.suhanova@riseba.lv.
  • Arhitektūras programmas asistente Monta Lipšāne, tālr.: +371 25704921, e-pasts: monta.lipsane@riseba.lv.