File

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA "ARHITEKTŪRA"

Profesionālā maģistra studiju programma ARHITEKTŪRA 
ir veidota, balstoties uz Augstskolas RISEBA studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" pamatnostādnēm. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt RISEBA arhitektūras specialitātes studentiem pilnu apmācības ciklu atbilstoši Boloņas procesam, pēc studiju beigšanas ļaujot pilnvērtīgi iekļauties LR un ES profesionālajā darbu tirgū.

Programma nodrošina studentiem profesionālā maģistra līmeņa izglītību un augstākā līmeņa profesionālo sagatavotību arhitektūrā un pilsētplānošanā, arhitektūras teorijas jomā un nozares jaunākajās tehnoloģijās. Tā veidota, lai saglabātu un pilnveidotu LR intelektuālo potenciālu atbilstoši Latvijas dalības ES prioritātēm un pasaulē notiekošajiem globalizācijas procesiem. 

Līdz ar profesionālo maģistra grādu ARHITEKTŪRĀ absolventi iegūst arī arhitekta profesionālo kvalifikāciju ar iespēju pretendēt uz sertifikātu atbilstoši arhitektu sertificēšanas noteikumiem LR.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds ARHITEKTŪRĀ, arhitekta profesionālā kvalifikācija.
Studiju programmas apjoms: 80 kredītpunkti (120 ECTS).
Studiju forma / ilgums: pilna laika klātiene (lekcijas notiek ceturtdienu, piektdienu pēcpusdienās un sestdienās) / 2 gadi.
Studiju valoda: angļu.
Studiju sākums kārtējam studiju gadam: 2022. gada februāris.
Informācija par programmu Augstskolas RISEBA mājaslapā.

Maģistra programma sastāv no sekojošiem galvenajiem studiju blokiem:

  • Nozares studijas arhitektūras un pilsētplānošanas jomā – padziļinātas arhitektūras apjomu projektēšanas studijas un pētniecība pasaules tendenču un ilgtspējības kontekstā, pilsētplānošana, ietverot starptautiskās tendences, urbāno antropoloģiju un ekonomiskos aspektus, transportu un mobilitāti, plānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju, mantojuma jēdzienu pilsētvides kopsakarā, ainavas un akvatektūras aspektus.
  • Uzņēmējdarbība, vadībzinības un tiesisko attiecību studijas, BIM studijas – uzņēmumu dibināšana un vadīšana, arhitektūras un plānošanas projektu vadības nacionālā un starptautiskā prakse, sociālais dialogs būves informācijas modelēšana, ilgtspējīgas projektēšanas pamati (BREEAM un LEED standarti ) un tiesiskā regulējuma pamati projektēšanā un būvniecībā.
  • Izvēles studijas nozares kontekstā – jaunrades un nekonvencionālie pētnieciskie aspekti, mākslu studijas, valodas u.c.
  • Prakse – iespējas maģistra studiju laikā praktizēties vadošajos Latvijas un ārvalstu arhitektūras birojos, valsts un pašvaldību institūcijās.

Lejuplādē informāciju par maģistra programmu šeit.
Studiju kursu saraksts pa semestriem – šeit.

Studiju procesā iesaistīts starptautisks un kvalificēts pasniedzēju kopums: vieslektors, arhitekts Mg.arh. Dirks Jans Postels (Nīderlande), RISEBA Goda profesors, arhitekts Mg.arh. Andris Kronbergs, arhitekte, docente Dr.arh. Ilze Paklone, sociālantropologs, vieslektors Dr.soc.c. Viesturs Celmiņš, vieslektors Mg.arh. Egons Bērziņš, asociētā profesore Dr.sc.admin. Iveta Ludviga, lektore Dr.art. Astra Spalvēna, profesors Dr.psych. Gregs Makdonalds (Latvija/Kanāda), viesprofesors, arhitekts Matti Rautiola (Somija), arhitekts, viesprofesors Andress Alvers (Igaunija), vieslektors Dr.iur. Jānis Rušenieks, vieslektors Dr.geogr.c. Andis Kublačovs, vieslektors, arhitekts Rūdolfs Dainis Šmits, vieslektore Dr.arh. Jana Jākobsone, vieslektors Mg.ing. Jānis Berķis, lektors Mg.soc. Ivars Runģis un citi.

Studiju maksa uzsākot mācības 2021./2022. studiju gadā: 6500 EUR / gadā.
Pilna laika studiju maksa ar 20% atlaidi Latvijas pilsoņiem un patstāvīgajiem iedzīvotājiem 2021./2022. studiju gadā: 4960 EUR / gadā.

Papildus 15% atlaide tiek piešķirta Augstskolas RISEBA bakalaura studiju programmas ARHITEKTŪRA absolventiem pirmajam studiju gadam.
Plašāka informācija par studiju maksu, atlaidēm un studējošo kreditēšanu.

Augstskola RISEBA ieguvusi tiesības īstenot profesionālo maģistra studiju programmu “Arhitektūra” profesionālā maģistra grāda arhitektūrā un arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisijas sēdes 2016. gada 14. decembra lēmumu Nr.23-L (licences Nr. 04037-32). Saskaņā ar 01.01.2019. grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība” akreditācija ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.
...............................................................................................................................................................................................................

Kontakti un informācija:

  • Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāna p. i. un programmas direktors Rudolfs Dainis Šmits
    Tālr.: +371 29515554, e-pasts: r[email protected]