File

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA "ARHITEKTŪRA"

Profesionālā maģistra studiju programma ARHITEKTŪRA 
ir veidota, balstoties uz Augstskolas RISEBA studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" pamatnostādnēm. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt RISEBA arhitektūras specialitātes studentiem pilnu apmācības ciklu atbilstoši Boloņas procesam, pēc studiju beigšanas ļaujot pilnvērtīgi iekļauties LR un ES profesionālajā darbu tirgū.

Profesionāla RISEBA Arhitektūra maģistra programma ir akreditēta un iekļauta sekojošā Eiropas parlamenta un padomes direktīvā: 2005/36/EK (07.09.2005) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. (V pielikuma 5.7.1. punktā 180.lpp.). 

Programma nodrošina studentiem profesionālā maģistra līmeņa izglītību un augstākā līmeņa profesionālo sagatavotību arhitektūrā un pilsētplānošanā, arhitektūras teorijas jomā un nozares jaunākajās tehnoloģijās. Tā veidota, lai saglabātu un pilnveidotu LR intelektuālo potenciālu atbilstoši Latvijas dalības ES prioritātēm un pasaulē notiekošajiem globalizācijas procesiem. 

Sākot ar 2022./2023. mācību gadu RISEBA profesionālā maģistra studiju programma “Arhitektūra” piedāvā apgūt papildus specializāciju “Ainavu arhitektūra un urbānisms” (MALAUR). Specializācija tiks īstenota iepriekš izstrādātās moduļu sistēmas ietvaros, radot iespēju ieinteresētiem studentiem daļu no pamata kursiem aizstāt ar specializācijas kursiem. Plānotie 9 jaunie priekšmeti, ik semestra prakse ainavu arhitektūras jomā un 3 ārtelpas projektēšanas darbnīcas vērsti uz padziļināto mācību vielas apguvi ainavu arhitektūras un pilsētplānošanas jomā. Lai īstenotu specializāciju, tika izstrādāti 17 jauni kursu apraksti un akadēmiskā personāla sastāvam piesaistīti 7 lektori – S. Skudra, A. Ušča, K. Dreija, M. Sprudzāne, I. Rukšāne, M. Geldof, H. Gūtmane. MALAUR (masters dagree program specialisation in lanscape and urbanism) mērķis ir veidot jauno pilsētvides speciālistu paaudzi, kura starpdisciplinārā sadarbībā atbildīgi un pilsoniski aktīvi uzņemas telpiskos un sociālos mūsdienu pasaules izaicinājumus. Lejuplādē aprakstu par profesionālā maģistra studiju programmas specializācija: Ainavu arhitektūra un urbānisms: šeit.

Līdz ar profesionālo maģistra grādu ARHITEKTŪRĀ absolventi iegūst arī arhitekta profesionālo kvalifikāciju ar iespēju pretendēt uz sertifikātu atbilstoši arhitektu sertificēšanas noteikumiem LR.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds ARHITEKTŪRĀ, arhitekta profesionālā kvalifikācija.
Studiju programmas apjoms: 80 kredītpunkti (120 ECTS).
Studiju forma / ilgums: pilna laika klātiene
(lekcijas notiek ceturtdienu, piektdienu pēcpusdienās un sestdienās) / 2 gadi.
Studiju valoda: angļu.
Studiju sākums kārtējam studiju gadam: 2023. gada februāris.
Informācija par programmu Augstskolas RISEBA mājaslapā.

Maģistra programma sastāv no sekojošiem galvenajiem studiju blokiem:

  • Nozares studijas arhitektūras un urbānisma jomā – padziļinātas arhitektūras apjomu projektēšanas studijas un pētniecība pasaules tendenču un ilgtspējības kontekstā, pilsētplānošana, ietverot starptautiskās tendences, urbāno antropoloģiju un ekonomiskos aspektus, transportu un mobilitāti, plānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju, mantojuma jēdzienu pilsētvides kopsakarā, ainavas un akvatektūras aspektus.
  • Uzņēmējdarbība, vadībzinības un tiesisko attiecību studijas, BIM studijas – uzņēmumu dibināšana un vadīšana, arhitektūras un plānošanas projektu vadības nacionālā un starptautiskā prakse, sociālais dialogs būves informācijas modelēšana, ilgtspējīgas projektēšanas pamati (BREEAM un LEED standarti ) un tiesiskā regulējuma pamati projektēšanā un būvniecībā.
  • Izvēles studijas nozares kontekstā – jaunrades un nekonvencionālie pētnieciskie aspekti, mākslu studijas, valodas u.c.
  • Prakse – iespējas maģistra studiju laikā praktizēties vadošajos Latvijas un ārvalstu arhitektūras birojos, valsts un pašvaldību institūcijās.

Lejuplādē informāciju par maģistra pamatprogrammu   - šeit.
Lejuplādē studiju kursu sarakstu pa semestriem – šeit.
Lejuplādē studiju kursu sarakstu pa semestriem specializāciji “Ainavu arhitektūra un urbānisms” - šeit.

Studiju procesā iesaistīts starptautisks un kvalificēts pasniedzēju kopums: vieslektors, arhitekts Mg.arh. Dirks Jans Postels (Nīderlande), RISEBA Goda profesors, arhitekts Mg.arh. Andris Kronbergs, arhitekte, docente Dr.arh. Ilze Paklone, sociālantropologs, vieslektors Dr.soc.c. Viesturs Celmiņš, vieslektors Mg.arh. Egons Bērziņš, asociētā profesore Dr.sc.admin. Iveta Ludviga, Dr.iur. Jānis Rušenieks, vieslektors Dr.geogr.c. Andis Kublačovs, vieslektors, arhitekts Rūdolfs Dainis Šmits, vieslektore Dr.arh. Jana Jākobsone, vieslektors Mg.ing. Jānis Berķis, lektors Mg.soc. Ivars Runģis, vieslektors, arhitekts, pilsētplānotājs Marks Geldofs (Nīderlande)vieslektore, ainavu arhitekte Ilze Rukšāne, vieslektore, ainavu arhitekte Helēna Gūtmane un citi.
 

Studiju Maksa gadā: 6700 EUR ES, EEZ un ES kandidātvalstu* pilsoņiem (* Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipras Republika, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Zviedrija, Šveice, Lihtenšteina, Norvēģija, Islande, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Gruzija, Moldova, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Serbija, Turcija, Ukraina)
Studiju Maksa gadā: 8400 EUR  (Ārzemnieki, pārējo valstu pilsoņi)Papildus 15% atlaide tiek piešķirta Augstskolas RISEBA bakalaura studiju programmas ARHITEKTŪRA absolventiem pirmajam studiju gadam.
Plašāka informācija par studiju maksu, atlaidēm un studējošo kreditēšanu.

Augstskola RISEBA ieguvusi tiesības īstenot profesionālo maģistra studiju programmu “Arhitektūra” profesionālā maģistra grāda arhitektūrā un arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisijas sēdes 2016. gada 14. decembra lēmumu Nr.23-L (licences Nr. 04037-32). Studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība” profesionālā maģistra programma "Arhitektūra"  ir akreditēta līdz 2029. gada 2. februārim.

Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem: Šeit
...............................................................................................................................................................................................................

Kontakti un informācija:

  • Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāna p. i. un programmas direktors Rudolfs Dainis Šmits
    Tālr.: +371 29515554, e-pasts: r[email protected]