Iestājeksāmens zīmēšanā un kompozīcijā

Specializētā iestājpārbaudījuma zīmēšanā un kompozīcijā nolikums angļu valodā pieejams šeit.

Iestājpārbaudījuma datumi 2018. gadā – 11. un 12. jūlijs, 16. augusts plkst. 10.00, Durbes iela 4, RISEBA Mākslas studijā.
Specializēto eksāmenu veido divas daļas: ģeometrisku formu grupas zīmējums un brīvais uzdevums – telpiska kompozīcija (makets). Katras daļas ilgums – 2 stundas.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Uzņemot reflektantus RISEBA Bakalaura studiju programmā „Arhitektūra” tiek pārbaudīta reflektantu sagatavotība studijām atbilstoši LR reglamentētās profesijas „Arhitekts” prasībām – „specializētais” iestājpārbaudījums.
Arhitekta darbības joma ir būvmāksla, kultūras materiālo un nemateriālo aktīvu veidošana un reģenerācija, cilvēka apkārtējās vides un telpas veidošana privātajā un publiskajā telpā, darbs ar formu un telpiskiem objektiem. „Specializētā” iestājpārbaudījuma mērķis ir izvērtēt reflektanta prasmi brīvrokas zīmuļa tehnikā attēlot trīsdimensiju objektu divdimensiju plaknē, demonstrējot izpratni par perspektīvu, kompozīciju, attēlojamā objekta proporcijām un uzbūves konstrukciju, kā arī spēju domāt telpiski, veidojot telpisku objektu vadoties pēc dotā darba uzdevuma, demonstrējot atbilstību piedāvātajai koncepcijai.

Iestājpārbaudījuma darbs sastāv no diviem uzdevumiem:
 
1. ZĪMĒJUMS – ģeometrisku formu grupa. Zīmējuma izpildes laiks – 2 astronomiskās stundas. Formāts: A2 izmēra rasēšanas papīra lapa. Tehnika: grafīta zīmulis.

Uzstādījuma formālais mērķis ir pārbaudīt studiju pretendentu spējas vizuāli novērtēt un attēlot:

• Lineārās perspektīvas principus;

• Ģeometrisku formu uzbūves principus un proporcijas;

• Plakanu, ieliektu un izliektu formu vizuālo mijiedarbību.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

  • Kompozīcija: izpratne par objektu samērīgu ievietojumu lapā.
  • Uzbūve: izpratne un spēja vizualizēt objektus kā ģeometrisku formu kopumu un attēlot to iekšējo struktūru.
  • Perspektīva: zināšanas par lineārās perspektīvas pamatprincipiem un spējas tās pielietot ģeometrisku formu attēlošanā.
  • Proporcijas: spēja vizuāli novērtēt katra atsevišķa objekta proporcijas un objektu grupas kopējās proporcijas, attēlojot objektus atbilstoši uzstādījuma mērogam.
  • Zīmēšanas kultūra: individuālās spējas un prasmes izmantot zīmuļa tehniku. Noteiktu zīmēšanas metožu pielietošana netiek prasīta.


2. BRĪVAIS UZDEVUMS jeb kompozīcija – patstāvīgi veikt telpiska objekta izveidi atbilstoši darba uzdevumam. Pēc reflektanta (-es) paša piedāvātas koncepcijas un skicēm jāizstrādā telpisks objekts interpretējot darba uzdevumā noteiktās prasības. Darba pamatne: 40 x 40 cm kartons. Izpildījums: kartona/putu kartona un līmes tehnikā. Darba izpildes laiks – 2 astronomiskās stundas.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

  • Koncepcija: izveidotā objekta atbilstība darba uzdevumam un autora piedāvātajai koncepcijai. Pavadošais projekta apraksts ne vairāk kā viena A4 lapa angļu valodā.
  • Telpiskums: izpratne par telpu veidojošajiem pamatprincipiem.
  • Kompozīcija: izpratne par objekta novietojumu uz pamatnes.
  • Uzbūve: izpratne par izveidojamā objekta atsevišķo daļu uzbūves īpatnībām un savstarpējām sakarībām. Konstruktīvā loģika un noturība.
  • Mākslinieciskums: izpildījuma kvalitāte un izmantoto līdzekļu radošums.


Iestājpārbaudījums nav jākārto, ja apgūti Augstskolas RISEBA sagatavošanās kursi zīmēšanā un sekmīgi nokārtots to gala pārbaudījums.

Zīmēšanas uzdevumam nepieciešams: zīmulis (HB vai cits), dzēšgumija, A2 papīra loksne (vatmanis), A2 kartona pamatne, līmlente. Brīvajam uzdevumam nepieciešams: papīra nazis, šķēres, līmlente, pildspalva vai flomāsters, lineāls, PVA līme. Kartonu un citus maketēšanai nepieciešamos papīra materiālus nodrošina augstskola.