SLICE OF ARCHITECTURE: VELUX

Tāpat kā šī gada vēlais pavasaris, arī mūsu atvērto lekciju cikls ir nedaudz aizkavējies. Tomēr nekad nav par vēlu atsākt! Šo piektdien sagaidīsim VELUX komandu, lai parunāt par dienasgaismas dizainu. Pēc ilga tiešsaistes mācīšanās laika studenti ir laipni aicināti ierasties FAD studijā. Ikviens, kuram lekcija interesē, bet nevar būt studijā - seko saitei zemāk esošajā aprakstā!

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JjNTkyMTgtZWQ2ZC00Nzg1LWE4YTUtMmVmMGZiN2Q5ZTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a3f3f0f-95b6-4766-93f1-6bd07de19cea%22%2c%22Oid%22%3a%22407a2746-a57f-47d1-9e95-de830b9ef6ff%22%7d