File

AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA ARHITEKTŪRA

 

2024./2025. studiju gads:

 • Pieteikšanās studijām līdz  07.07.24 (ārvalstu pilsoņiem) 31.08.24 (Latvijas pilsoņiem)
 • visiem reflektantiem līdz 20.07.24 jāiesūta portfolio uz epastu [email protected]
 • Iestājeksāmens zīmēšanā un kompozīcijā notiks 2024. gada 16. un 17. jūnijā, Durbes ielā 4, 303. auditorijā
 • Uzņemšanas noteikumi – šeit.
 • Lai iepazītos ar studiju vidi, iesakām apmeklēt RISEBA Atvērtās durvis: pasākumu datumus apskati šeit
 
 
 
 
Reflektantiem nepieciešams:
 
 • Vidējās vai vidējās profesionālās izglītības dokuments – atestāts par izglītības iegūšanu un sekmju izraksts;
 • CE rezultāti latviešu valodā, angļu valodā.
 • Specializētais iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā (iestājpārbaudījums nav jākārto, ja apgūti Augstskolas RISEBA sagatavošanās kursi zīmēšanā un sekmīgi nokārtots to gala pārbaudījums).
  Iestājpārbaudījuma nolikums angļu valodā pieejams šeit.
  Iestājpārbaudījuma datumi 2024. gadā tiks izziņoti pēc uzņemšanas izsludināšanas.
 • Specializēto eksāmenu veido divas daļas: ģeometrisku formu grupas zīmējums un brīvais uzdevums – telpiska kompozīcija / makets. Katras daļas ilgums – 2 stundas.
 • Iestājpārbaudījums angļu valodā (iestājpārbaudījums jākārto, ja CE rezultāts angļu valodā ir zemāks par B1 līmeni (C līmeni). Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B1 (C līmeni) vai augstāku novērtējumu, iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu.
 • Pretendentam jāiesniedz savu darbu portfolio (personības individualitāti, radošumu un darbaspēju atspoguļojoša iepriekš paveikto darbu dokumentācija – 12 lapas A3 formāta horizontāli, PDF formātā. Portfolio jāiekļauj šādas kategorijas: rasēšana, zīmēšana, kompozīcija, skicēšana, gleznošana vai tēlniecība, fotogrāfija un brīvā izvēle/jaurade.)

 

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

1) Profilējošo mācību priekšmetu (angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika (vai vidējā atzīme no algebra + ģeometrija), fizika vai ķīmija vai dabaszinības) vidējā atzīme;

2) CE rezultāti latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā *;

3) Zīmēšanas un kompozīcijas iestājpārbaudījumu vērtējumi;

4) Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums vai CE rezultāti;

5) RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).

 

Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši Latvijas Republikā, reģistrēties pamatstudijām var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas. Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties kādā no vienotās uzņemšanas punktiem, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus, kā arī centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā - CE) sertifikātu oriģinālus.

Latvijas iedzīvotāji, kā arī reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas Republikas, reģistrēties pamatstudijām vai augstākā līmeņa studijām var elektroniski, izmantojot pieteikšanās portālu Unimetis.

* Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ir ieguvuši līdz 2004. gadam, centralizēto eksāmenu sertifikāti nav nepieciešami.


SAGATAVOŠANAS KURSI ZĪMĒŠANĀ

Lai iedvesmotu un sagatavotu topošos arhitektus iestājpārbaudījumam, augstskola RISEBA piedāvā sagatavošanas kursus iestājeksāmenam zīmēšanā. Nodarbības vada Mg. art. lektore Laura Potaša - Strode. Kursu laikā ir paredzēts apgūt ne tikai klasiskās zīmēšanas pamatus, bet arī radošo un katra personību atklājošu zīmēšanas stilu. Sagatavošanas kursi paredzēti arī citu radošo un vizuālo mākslu studiju programmu topošajiem studentiem. 
Informācija par sagatavošanas kursiem zīmēšanā šeit.
Kursu sākums – 2024. gada 20. martā.

 

 

...........................................................................................................................

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA ARHITEKTŪRA
 

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023/ gadam atrodami šeit.

Augstskolas RISEBA Profesionālā maģistra studiju programmā „Arhitektūra” paredzēts uzņemt personas ar akadēmiskā bakalaura vai profesionālā bakalaura grādu arhitektūrā vai šim grādam pielīdzināmu izglītību. Studiju sākums 2022./2023. studiju gadā – 2023. gada Februāra pēdējā nedēļā. Reflektantu pieteikumus pieņem no 2022. gada Oktobra līdz 2023. gada 31. janvārim.


Reģistrējoties studijām, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • elektroniskais pieteikums vai aizpildīts pieteikums klātienē RISEBA Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Meža ielā 3;
 • pases vai personas apliecības (ID) kopija (uzrādot oriģinālu);
 • iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
 • maksājuma uzdevums vai izdruka no internetbankas par pieteikuma reģistrācijas maksu 35.00 EUR;
 • ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, nepieciešama Akadēmiskā informācijas centra izsniegta izziņa;
 • 2 fotogrāfijas (3x4 cm);
 • CV;
 • ja nepieciešams, jākārto angļu valodas iestājpārbaudījums*;
 • pēc pieteikuma saņemšanas pretendents tiek aicināts uz pārrunām ar programmas direktoru un uzņemšanas komisiju (var notikt arī attālināti, piemēram, ar Skype starpniecību). Pirms pārrunām katram pretendentam jāiesūta (r[email protected]):
  • motivācijas vēstule;
  • digitāls portfolio (pdf formātā vai kā saite uz interneta vietni);
  • maģistra darbam pieteiktā temata apraksts vienas A4 lapas apjomā.

 

Atbildes uz bieži uzdotiem jautajumiem atraodamas šeit

...........................................................................................................................

Jautājumus, kas saistīti ar uzņemšanu var uzdot arī RISEBA Informācijas centros:* Papildus informācija:
Personām, kurām akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds arhitektūrā, vai arhitekta profesionālā kvalifikācija ir iegūta programmās, kuru priekšmetu kopums atšķiras no RISEBA akadēmiskās bakalaura programmas „Arhitektūra” (attiecīgi arī no arhitekta profesijas standartā noteiktām prasmēm un MK noteikumos Nr. 194 noteiktajām zināšanām), pirms studiju uzsākšanas vai maģistra studiju programmas pirmā gada laikā ir papildus jāapgūst individuāli sagatavots izlīdzinošo studiju kursu modulis, kura apjomu nosaka konkrētā nepieciešamība un ir saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” veic ārpus formālā izglītībā apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, vai iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu (turpmāk – studiju rezultātu atzīšana), saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”. Iepazīties ar atzīšanas kārtību var šeit.