ZĪMĒŠANAS (SPECIALIZĒTĀ) IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA NOLIKUMS Bakalaura studiju programmā "Arhitektūra"

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Uzņemot reflektantus RISEBA Bakalaura studiju programmā „Arhitektūra” tiek pārbaudīta arī reflektantu sagatavotība studijām atbilstoši LR reglamentētās profesijas „Arhitekts” prasībām - „specializētais” iestājpārbaudījums.

Arhitekta darbības joma ir būvmāksla, kultūras materiālo un nemateriālo aktīvu veidošana un reģenerācija, cilvēka apkārtējās vides un telpas veidošana privātajā un publiskajā telpā, darbs ar formu un telpiskiem objektiem. „Specializētā” iestājpārbaudījuma mērķis ir izvērtēt reflektanta prasmi brīvrokas zīmuļa tehnikā attēlot trīsdimensiju objektu divdimensiju plaknē, demonstrējot izpratni par perspektīvu, kompozīciju, attēlojamā objekta proporcijām un uzbūves konstrukciju, kā arī spēju domāt telpiski, veidojot telpisku objektu vadoties pēc dotā darba uzdevuma, demonstrējot atbilstību piedāvātajai koncepcijai.

Iestājpārbaudījuma darbs sastāv no diviem uzdevumiem:

1. ZĪMĒJUMS
Sagāzta kapiteļa zīmējums. Zīmējuma izpildes laiks – 2 astronomiskās stundas.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

 • Konstrukcija. Izpratne un spēja konstruēt/attēlot objektu kā ģeometrisku formu kopumu, izmantojot brīvrokas zīmējuma tehniku.
 • Kompozīcija lapā. Izpratne un spēja iekomponēt objektus lapā.
 • Perspektīva. Izpratne un spēja attēlot ģeometriskas formas un objektus konstruējot perspektīvu.
 • Proporcijas. Izpratne un spēja attēlot atsevišķu apjomu un ģeometrisku formu attiecības atbilstoši uzstādījuma proporcijām un mērogam.
 • Uzbūve. Izpratne par izveidojamā objekta atsevišķo daļu uzbūves īpatnībām un savstarpējām sakarībām.
 • Mākslinieciskums, izpildījuma kvalitāte, ēnojums un izmantotā grafiskā tehnika nav obligāti kritēriji. 

2. BRĪVAIS UZDEVUMS
„Brīvā uzdevuma” mērķis ir patstāvīgi veikt telpiska objekta izveidi atbilstoši darba uzdevumam. Pēc reflektanta/es paša piedāvātas koncepcijas un skicēm jāizstrādā telpisks objekts interpretējot darba uzdevumā noteiktās prasības. Darba pamatne: 40 x 40 cm kartons. Izpildījums: kartona/ putu kartona un līmes tehnikā. Darba izpildes laiks – 2 astronomiskās stundas.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

 • Koncepcija. Izveidotā objekta atbilstība darba uzdevumam un autora piedāvātajai koncepcijai. Pavadošais projekta apraksts ne vairāk kā viena A4 lapa angļu valodā.
 • Telpiskums. Izpratne par telpu veidojošajiem pamatprincipiem.
 • Kompozīcija. Izpratne par objekta novietojumu uz pamatnes.
 • Uzbūve. Izpratne par izveidojamā objekta atsevišķo daļu uzbūves īpatnībām un savstarpējām sakarībām. Konstruktīvā loģika un noturība.
 • Mākslinieciskums. Izpildījuma kvalitāte un izmantoto līdzekļu radošums.

„Brīvais uzdevums” tiek vērtēts ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. „Brīvā uzdevuma” darba uzdevums var mainīties.